उत्पादन सूची

उत्पादन- CATALOG

MK-677 (159752-10-0)≥98%

YK11 पाउडर (431579 34१9 -98 --XNUMX-XNUMX) ≥ ≥ XNUMX%

Palmitoylethanolamide (PEA) पाउडर (544 31--0१-०) ≥ 98%%

पाइरासिटाम पाउडर (7491 74 9--98--XNUMX) ≥ XNUMX%%

लेसिथिन पाउडर (8002००२-43-)) ≥ 5%%

डिहाइड्रोपाइन्ड्रोस्टेरोन (DHEA) पाउडर (-53 43--0-०) ≥ 98%%

पाइरिडोक्सल एचसीएल पाउडर (-65 22-२२--5) ≥ 98%%

कम्पाउन्ड P पी पाउडर (१7 1890208 ०२०58--8-98) ≥ XNUMX%%

ग्यालेन्टामिन पाउडर (69353 21-२१-)) ≥ 5%%

Nefiracetam पाउडर (77191 36 १ -7 --98-XNUMX) ≥ XNUMX%%

निकोटीनामाइड राइबोसाइड क्लोराइड पाउडर (२23111११----00) ≥ 4%%

N-Acetyl-L-cysteine ​​ईथिल एस्टर पाउडर (59587 09-०6-)) ≥ 98%%

Aniracetam (72432-10-1) ≥98%

कोलुरसेटम (१135463--81१-)) ≥ 9 98%

Centrophenoxine (3685 84--5-98-)) ≥ XNUMX%%

बीटा कार्बोलिन (२244-63-3--98) ≥ XNUMX%%

लोरकेस्रीन एचसीएल (846589 98 8--98--) ≥ XNUMX%%

ग्लाइसीन प्रोपियोनेल-एल-कार्निटाइन (423152२20१9२-२०) ≥ 98%%

NSi-189 (1270138-40-3)≥98%

Noopept (१157115१85--0०-०) ≥ 98%%

N-Methyl-D-Aspartic Acid (NMDA) (6384 92-5२--98) ≥ XNUMX%%

पिनोलिन (२०20315१--68--8) ≥ 98%%

Sunifiram (DM235) (314728-85-3)≥98%

लोरकेस्रीन (616202१92२०२-7 -२२) ≥ 98%%

PRL-8-53 (51352-87-5)≥98%

L-theanine (3081०61१-6-98--XNUMX) ≥ XNUMX%%

9-Me-BC/9-methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole (2521-07-5)≥98%

Oxiracetam (62613२82१--5-98--XNUMX) ≥ XNUMX%%

IDRA-21 (22503-72-6)≥98%

गलान्टामाइन हाइड्रोब्रोमाइड (१ 1953 04-०4--98) ≥ XNUMX%%

Fasoracetam (110958-19-5) ≥98%

Emoxypine (२2364--75-2-२) ≥ 98%%

Dihexa (PNB-0408) (1401708-83-5)≥98%

Unifiram (DM232) (272786-64-8)≥98%

सिटिकोलिन सोडियम (सीडीपी कोलाइन सोडियम) (33818 15१-4-१-98-)) ≥ XNUMX%%

Cetilistat (२282526२98२1-98--१) ≥ XNUMX ≥%

फास्फेटिडेल्सेरिन (51446१62-9-98) ≥ ≥%%

फेनिथिल क्याफेट (१०104594 70--9०-98) ≥ XNUMX%%

Hydrafinil (9-Fluorenol) (1689-64-1)≥98%

Tianeptine सोडियम नुन (30123०१17-१-2-२) ≥ 98%%

प्रमिरसेटम (68497 62 1 98--XNUMX१-१) ≥ XNUMX%%

फेनीबट (१०1078-२१-)) ≥ 21%%

अल्फा GPC (२28319 १--77--≥) ≥ ≥ 9%

म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेट (778571 57१-6--98-)) ≥ XNUMX%%

Pterostilbene पाउडर (537 42--8२-98) ≥ XNUMX%%

सोडियम--हाइड्रोक्सीबुटानोटे पाउडर (१-०-3--150) ≥ 83%%

म्याग्नेशियम तोराट पाउडर (334824 43२0--98-०) ≥ XNUMX%%

नुग्लुटेल पाउडर (११२ 112193 -35-8-98) ≥ XNUMX%%

Choline Bitartrate पाउडर (-87-67-2-२) ≥ 98%%

Tianeptine हेमिसल्फेट मोनोहाइड्रेट (THM) पाउडर (१२२1224690---84-9) ≥ 98%%

(S)-1-(2-phenylacetyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid (2752-38-7) ≥98%

A ए-हाइड्रोक्सी लेक्सोजेनिन पाउडर (5 56786-63-1-१) ≥ 98%%

--प्याराडोल पाउडर (२6१27113-२२-०) ≥ 22%%

अमफोनेलिक एसिड पाउडर (१15180१02०-०२--6) ≥ 98 XNUMX%

ग्लुटाथियोन पाउडर (-70०-१-18-8) ≥ 98%%

Hyaluronic एसिड पाउडर (9004-61-9) ≥98%

L-5-Methyltetrahydroflate क्याल्शियम पाउडर (१151533१22-1-२२-१) ≥ 98%%

NSI-189 फास्फेट पाउडर (१२1270138०१41--4१-)) ≥ 98%%

ओलिभेटोल (3,5-हाइड्रोक्साइन्टेलबेन्जीन) पाउडर (-००-500-66--3) ≥ 98%%

Phenylpiracetam हाइड्राजाइड पाउडर (77472-71-०) ≥ 0%%

Tianeptine पाउडर (66981 73 5 98१-≥-XNUMX-)) ≥ XNUMX%%

HBT1 Powder (489408-02-8)≥98%

NADP डिशोडियम (२24292 २ 60 २-2०-२) ≥ 98%%

अर्लिस्ट्याट पाउडर (96829 58 2 98 -XNUMX --XNUMX-२) ≥ XNUMX%%

NADH (डिस्टोडियम नुन) (606०68-8-98) ≥ XNUMX%%

लोरकेस्रिन एचसीएल पाउडर (१1431697१94 7 98--XNUMX--) ≥ XNUMX%%

अमीनो ताडालाफिल पाउडर (385769 84--6-98-)) ≥ XNUMX%%

COENZYME Q10 (CoQ10) पाउडर (303०98-0 -98 -०) ≥ XNUMX%%

लोरकेस्रीन एचसीएल हेमिहाइड्रेट पाउडर (856681 05१-०5-)) ≥ 98%%

निकोटिनमाइड एडेनिन डाइनुक्लियोटाइड (NAD) पाउडर (-53-84-)) ≥ 9%%

सेसमोल पाउडर (533 31--3१--98) ≥ XNUMX%%

लाइकोपिन पाउडर (502०२-65-8) १०%

सल्फोराफेन पाउडर (4478 93--7--98) ≥ XNUMX%%

ग्लुकोराफिन पाउडर (२१21414१-41--5१-)) %०%

कन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड (CLA) पाउडर (२2420२०--56--6) ≥ ≥ 98%

--O-Ethyl-L-ascorbic एसिड पाउडर (3 86404-04-०8-98) ≥ XNUMX%%

1-(Adamantane-1-carbonyl)-pyrrolidine-2-carboxylic acid powder (35084-48-1)≥98%

मोनोसियलोटेट्रेहेक्सोसिल ग्यांग्लियोसाइड सोडियम (GM1) पाउडर (पिग ब्रेन) (37758 47--7-98) ≥ XNUMX%%