मोटाईको उपचारको लागि ओसारलिट बनाम वजन घटाउने औषधि लोरेकेस्रीनको एक विस्तृत तुलना